نمونه سازی سریع (پرینت سه بعدی)

 نمونه سازی سریع (پرینت سه بعدی)

گروه صنعتی سالید دارای امکان ساخت تمامی قطعات صنعتی و انواع ماکت به روش پرینت سه بعدی می باشد.
نمونه سازی سریع قطعات و پرینت سه بعدی

 نمونه سازی سریع (پرینت سه بعدی)   نمونه سازی سریع (پرینت سه بعدی)   نمونه سازی سریع (پرینت سه بعدی)