واحد خدمات مهندسی

 واحد خدمات مهندسی

اپتیک

ظراحی صنعتی

مهندسی معکوس

چاپ سه بعدی

اسکن سه بعدی

 

۰۹۱۲۶۳۴۴۶۵۱ – مهندس صالحی