نمونه قالب دایکاست و قطعه آن

 نمونه قالب دایکاست و قطعه آن

نمونه قالب دایکاست و قطعه تولید شده آن

 نمونه قالب دایکاست و قطعه آن   نمونه قالب دایکاست و قطعه آن